Zəngəzur: uzaq keçmişdən müasir dövrə qədər

Musa Urud. Bakı: Nurlar. 2016