Dərələyəz folkloru

Həsən Mirzəyev. Bakı: Elm. 2006