Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalı

Həsən Mirzəyev. Bakı: Elm. 2004